Våra avdelningar

På Stugan finns det tre avdelningar; Fjärilen, Myran och Spindeln. Vi har valt att hålla nere storleken på barngrupperna eftersom det gynnar både barnen som vistas här på förskolan och oss pedagoger då vi kan lägga mer tid på varje enskilt barn och dess behov. På grund av att barnen "vandrar" mellan avdelningarna så kan barngruppens storlek variera en aning från år till år beroende på hur många barn det finns i varje årskull. Vår strävan är att hålla en jämn nivå i alla åldersgrupper.

 

FJÄRILEN
Det här är vår avdelning med de allra minsta barnen. Barnen är 1-3 år gamla och vi är tre stycken pedagoger som arbetar tillsammans med dessa barn. Härinne lägger vi stort fokus på att skapa en trygghet hos barnen. Vi tycker även att det är viktigt att lägga en bra grund för barnens sociala färdigheter som de sen tar med sig in på nästa avdelning. Därför har vi på Fjärilen valt att lägga mest tyngd på mål i läroplanen under "Normer och värden", hur man är mot varandra och att utveckla barnens sociala färdigheter.

 

MYRAN
Det här är vår mellanavdelning. Barnen är 2-4 år gamla och vi är 2 stycken pedagoger som arbetar här. Vi lägger stort fokus på att fortsätta arbetet med att utveckla barnens sociala färdigheter och börjar även gå djupare i träningen i konflikthantering. Vi utgår i vår verksamhet från barnens intressen och lägger mycket fokus på barnens språkutveckling.

 

SPINDELN
Härinne går våra 3-5 åringar och vi är tre stycken pedagoger som arbetar här. Vi lägger mycket tyngd på barnens utveckling och lärande. Barnen har ett stort inflytande och vi utgår hela tiden ifrån barnens intressen för att barnen ska känna att de är med och påverkar sin tillvaro. Vi börjar även här förbereda de äldsta barnen inför skolan och vill att när de lämnar oss ska de ha ett bra bordsskick, kunna vänta på sin tur, kunna klä på sig själv och lyssna när andra pratar.