Vår verksamhet

Våra mål

Vårt främsta mål är att all barn som vistas på Stugan utvecklar en trygghet i sig själva, med oss pedagoger och i vår miljö då vi anser att inget barn kan utveckla nya kunskaper utan denna trygghet. Vi arbetar naturligtvis efter målen i läroplanen (Lpfö98/10)men har valt att lägga tyngdpunkten på dessa mål:

  • Förankra de grundläggande värdena hos barnen, att lära sig behandla varandra med respekt, förstå allas lika värde och utveckla empati.
  • Att barnen ska utveckla sin förmåga att fungera i en grupp genom att kommunicera och samarbeta.
  • Att barnen ska värna om allt levande, sin miljö och se samband i naturen.

Genom att vi lägger tyngdpunkten på dessa mål tror vi att vi skapar en hållbar utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande.

 gronflagg_forskola_0

 

Mulleförskola

Knopp

Vår knoppverksamhet är för de allra minsta barnen. Vi går alltid till samma plats för att utveckla en trygghet hos barnen. I skogen så tränar vi motoriken, balansen och musklerna när vi rör oss över stock och sten. Naturen stimulerar till barnens nyfikenhet och det är viktigt att de tycker det är roligt att vistas i skogen!

Knytte

Denna verksamhet är en fortsättning på knoppverksamheten och här får de utforska skogen i sin egen takt. Vi börjar gå till olika platser varje gång för att vidga barnens erfarenheter och begrepp om skogen.

Mulle

Vår mulleverksamhet utgår ifrån barns naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utvecklar deras ansvar för allt som lever. I skogen kommer kunskap, gemenskap och rörelse under leken naturligt för barnen. De utvecklar sin grovmotorik och finmotorik och utvecklar en respekt för naturen och allt som finns där. Mulle brukar komma och hälsa på några ggr per termin och det är ett uppskattat inslag!

Alla barn och personal är medlemmar i friluftsfrämjandet.

mullekickilainen